תקנון האגודה

עמותה ישראלית לאקוסטיקה

אושר בתאריך 15.5.01 בכנס מייסדים


1. התקנון המצוי ועדיפות הוראות
1.1 בכל מקרה בו אין התייחסות בתקנון זה לעניין המפורט בתקנון המצוי בחוק העמותות, תחול ההוראה המצויה בתקנון המצוי. 1.2 בכל מקרה של סתירה בין התקנון המצוי לבין תקנון זה, יקבעו הוראות תקנון זה.
1.3 בכל מקרה של סתירה בין נוסחים שונים של התקנון יקבעו תקנות המאוחרות יותר.

2. שם העמותה
שם העמותה הוא: אגודה ישראלית לאקוסטיקה ISRAELI ACOUSTIC ASSOCIATION

3. מושב העמותה
מושבה של העמותה יהא לפי קביעת האסיפה הכללית. ועד אז יהיה בחב' ח.נ.א. בע"מ ברח' הירקון 40, יבנה טל': 9420080-08 פקס': 9420311-08.

4. מטרות האגודה שלא למטרת רווח
לאגד בתוכה בני אדם כמפורט בתקנון (חברי העמותה) שלהם עניין באקוסטיקה ולפעול:
4.1 לקידום נושא האקוסטיקה בארץ.
4.2 לקדם נושאים טכניים ואינפורמטיביים בתחום האקוסטיקה.
4.3 לריכוז אינפורמציה בנושאים טכניים, פרסומיים, ימי עיון וכנסים בינלאומיים והפצתה בין חברי העמותה. 4.4 למעורבות ושמירת אינטרסים של חברי העמותה אצל גורמים מוסדיים בנושאי מכשור, תקנים, בחינות וכו'. 4.5 לייצוג העמותה בקשרים עם עמותות בחו"ל.
4.6 פרסום החברים ועיסוקם (תערוכות, כנסים, אתר באינטרנט).
4.7 להושיט עצה, הדרכה, עזרה מקצועית, משפטית, כלכלית ומוסדית לחברי העמותה.
4.8 לעסוק ולסייע לחברי העמותה בכל נושא שיוחלט עליו במסגרת אסיפה כללית.

5. מוסדות העמותה:
5.1 מוסדות העמותה הם:
א. אסיפה כללית – לפי המפורט בחוק העמותות.
ב. ועד מנהל שייבחר ע"י האסיפה הכללית וידאג לפעילות שוטפת של העמותה. יכלול: יו"ר, מזכיר, גזבר וחברים נוספים לפי בחירת האסיפה הכללית.
ג. ועדת ביקורת שתיבחר ע"י האסיפה הכללית.
5.2 האסיפה הכללית
5.2.1 האסיפה הכללית של העמותה (להלן :האסיפה כללית" או "האסיפה") היא המוסד העליון של העמותה.
5.2.2 אסיפה כללית של חברי העמותה תכונס אחת לשנה לפחות.
5.2.3 ניתן יהא לכנס אסיפה כללית לפי החלטת הועד המנהל או עפ"י דרישה בכתב של עשירית (1/10) מחברי העמותה לפחות. מכנס האסיפה, לפי העניין, יקבע את יומה, שעתה, מקומה וסדר יומה. לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין תוך 21 יום מיום שהוגשה לו הדרישה, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה.
5.2.4 הודעה על כינוס אסיפה כללית תימסר לחברי העמותה 20 ימים מראש לפחות ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום של האסיפה.
5.2.5 הקוורום הדרוש לדיונים ולקבלת החלטות של האסיפה הכללית יהא מחצית ממספר חברי העמותה לפחות. היה מנין זה נוכח במועד פתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
לא התקיים קוורום האמור – תתקיים האסיפה מחצית השעה לאחר מכן והקוורום הדרוש יהא שליש מחברי העמותה. לא התקיים קוורום, כאמור, תדחה האסיפה לרבע שעה נוספת והקוורום הדרוש אז יהא 10% ממספר חברי העמותה.
לא היו נוכחים לפחות עשירית (1/10) מחברי העמותה באסיפה כאמור לעיל, תידחה האסיפה הכללית למועד חדש, כפי שתקבע הנהלת העמותה ותתקיים בכל מספר חברים שיהיה נוכח במקום. ההזמנות לכינוס הנדחה יישלחו בכתב בציון יומו, שעתו, מקומו וסדר היום של האסיפה. בהזמנה יצוין שהאסיפה היא אסיפה כללית נדחית והיא תתקיים בשעה היעודה בכל מספר משתתפים שיהיה נוכח, במקום שנקבע בהזמנה.
5.2.6 אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד המנהל ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד המנהל, תחליט על אישורם ותבחר בוועד מנהל ובועדת הביקורת.
5.2.7 באסיפה יהיה לכל חבר בעמותה קול אחד בלבד. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע. לבקשתם של לפחות שליש (1/3) מהחברים הנוכחים, תקוים ההצבעה באופן חשאי באותו מעמד.
5.2.8 עניין שלא נקבע בסדר היום, לא ידון באסיפה הכללית, אלא אם יותר ממחצית החברים הנוכחים באותה אסיפה הסכימו לדון באותו עניין. העומדת לדיון מחדש, ובתנאי שבהזמנה כאמור, ייכלל סעיף המצוין כי ידונו על החלפתה או ביטולה של ההחלטה הנדונה.

5.3 הוועד המנהל (הנהלה)
5.3.1 העמותה תנוהל על ידי וועד מנהל שיהיה בעל אותן הסמכויות וימלא את כל אותם התפקידים שלא יוחדו בחוק או בתקנון לאסיפה הכללית או לוועדת הביקורת. למען הסר ספק, משמשת ההנהלה כ"ועד", כמשמעותו בסימן ב' לחוק העמותות, תש"ם-1980.
5.3.2 הוועד מנהל יורכב מ- 7 )שבעה( חברים הנמנים על חברי העמותה.
5.3.3. האסיפה הכללית של העמותה רשאית, ברוב של 75% מחברי העמותה המשתתפים באסיפה, לקבוע מספר אחר של חברי ההנהלה או אופן מינויים.
5.3.4 השתתפו בישיבת ההנהלה פחות מ- 5 חברים – יועבר הפרטיכל לעיון שאר החברים. הובעההסתייגות בכתב ע"י חבר שלא נכח בישיבה בתוך 7 ימים מקבלת הפרטיכל יועלה הנושא מחדש בישיבה הבאה.
5.3.5 חתימתו של חבר הנהלה על פרטיכל ישיבה שנתקיימה כאמור ושהועבר אליו – תחשב כהשתתפותו באותה ישיבה והסכמתו להחלטותיה אף אם לא נכח באותה ישיבה.
5.3.6 בנושאים הדרושים הכרעה דחופה – יהא יו"ר העמותה או מנהלה רשאים לקיים התייעצות טלפונית עם ההנהלה, ולקבל אישור. דו"ח על ההתייעצות הטלפונית וההחלטה יועבר לידיעת ההנהלה בישיבה שלאחר מכן.
5.3.7 בכפוף לכל הוראה אחרת בתקנון זה או בדין, כל החלטות ההנהלה וכן כל ההחלטות של ועדות המשנה למיניהן תתקבלנה ברוב קולותיה של החברים המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה הצעה; החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה.
5.3.8 ההנהלה תכהן מהיבחרה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר הנהלה חדשה; חבר ההנהלה היוצאת יכול להיבחר להנהלה החדשה. הנהלת העמותה תיבחר אחת לשנתיים באסיפה הכללית.
5.3.9 חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר ההנהלה; חבר הנהלה יחדל לכהן בכל אחד מהמקרים שיפורטו להלן:
א. אם חדל להיות חבר בעמותה.
ב. אם הוכרז כפסול דין או פושט רגל.
ג. אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
ד. אם הועבר מכהונתו על ידי האסיפה הכללית.
ה. אם נעדר שלוש פעמים ברציפות וללא סיבה מספקת מישיבות ההנהלה. היעדרות כנ"ל תחשב כהתפטרות לכל דבר ועניין.
5.3.10 נתפנה מקומו של חבר ההנהלה, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ההנהלה עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כהנהלה. חבר ההנהלה שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו. באין מניעה אחרת, הנציג שימונה יהיה זה שקיבל באסיפה הכללית שבה נבחרה ההנהלה המכהנת, את מספר הקולות הקרוב ביותר לנציג האחרון שניבחר להיות חבר הנהלה. לא יוכל המיועד הנ"ל מטעם כלשהו להיות חבר בהנהלת העמותה, תמנה ההנהלה את הבא אחריו וכן הלאה; עד למינוי כאמור רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כהנהלת העמותה.
5.3.11 ההנהלה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן ודרך ניהולה.
5.3.12 ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה. על פרוטוקול הישיבה יחתום יו"ר הנהלת העמותה. 5.3.13 ההנהלה, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים ועל העמיתים.

5.4 ועדת ביקורת
5.4.1 ועדת הביקורת תמנה 3 חברים ותבחר על ידי האסיפה הכללית. יו"ר ועדת הביקורת, ושני חברי הועדה יבחרו על ידי האסיפה הכללית בבחירות שייערכו באופן חשאי; הבחירות לחברי ועדת הביקורת ייערכו באותו מועד שבו יבחרו חברי הנהלת העמותה.
5.4.2 חבר שהוא בעל תפקיד במוסדות העמותה, כהגדרתן בסעיף 5.1 לתקנון זה, למעט האסיפה הכללית, לא יוכל לכהן כחבר ועדת הביקורת.
5.4.3 ועדת הביקורת תבדוק ותבקר עת ענייניה הכספיים של העמותה ובכלל זה את הנהלת הספרים והחשבונות של העמותה; ועדת הביקורת תבקר את פעולתם של מוסדות וועדת העמותה.
5.4.4 ועדת הביקורת תגיש אחת לשנה דו"ח פעילות והמלצות לאסיפה, לעניין אישור הדין וחשבון הכספי של העמותה.
5.4.5 ועדת הביקורת וכל מי שנתמנה על ידה מבין חבריה, זכאים, בכל עת, לעניין בפנקסי העמותה, חשבונותיה ומסמכיה, ולקבל מהנהלת העמותה ומכל חבר של מוסדות העמותה ו/או חבר עמותה, כל מסמך ו/או מידע הדרוש לדעתה\ם לביצוע תפקידה.
5.4.6 מניין חוקי לישיבת ועדת הביקורת הינו כל חברי ועדת הביקורת.
5.4.7 ההוראות הכלולות בסעיף 5.3 פסקאות: 5.3.10 – 5.3.14 לעיל והמתייחסות להנהלת העמותה, דרכי בחירתה, מועדי כהונתה וכד' יחולו בשינויים במתחייבים גם על ועדת הביקורת.
5.5 מוסדות אחרים
5.5.1 בעמותה יפעלו, בנוסף לאמור, עוד מוסדות, כפי שיוחלט באסיפה הכללית.
5.5.2 הרכב המוסדות, סמכויותיהם ואופן פעולתם יקבעו באסיפה הכללית עם הקמתם.
5.5.3 במוסדות העמותה יוכלו לכהן גם מי שאינם חברי העמותה, ובלבד שאושרו על ידי האסיפה הכללית ועל ידי הנהלת העמותה,בהקשר לוועדות שהוקמו על ידי הנהלת העמותה.

6. חברי העמותה
6.1 חברי העמותה הראשונים הם מייסדיה. קבלת חברים חדשים תעשה בהתאם למפורט להלן. החברות בעמותה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה, ואינה עוברת בירושה. 6.2 החלטה על צרוף חברים נוספים לעמותה תעשה ע"י ההנהלה. סירבה ההנהלה לקבל את המבקש, רשאי המבקש לערער על סירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה והחלטתה תהיה סופית בעניין זה.
6.3 כעקרון יהיו חברי העמותה כל מי שעיסוקו העיקרי הינו בתחום האקוסטיקה וטופס בקשת חברותו יאושר ע"י 3 חברים בעמותה ויאושר ע"י הנהלת העמותה ויענה על אחד הקריטריונים הבאים:
– יועצי אקוסטיקה ומהנדסים העוסקים במדידות רעש ורעידות, תכנון פתרונות והפקת סקרים ודוחו"ת.
– מהנדסים ובעלי מקצועות טכניים שעיקר עיסוקם בתחום האקוסטיקה במוסדות שונים )מוסדות ממשלתיים, מוסדות אקדמיים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות וכו'(. – מהנדסים ובעלי מקצועות טכניים שעיקר עיסוקם בתחום האקוסטיקה בחברות מסחריות )ייצור, ייבוא, מסחר(.
6.4 חבר בעמותה חדל מלהיות חבר בה, באחד מאלה:
א. הודיע לעמותה בכתב, ולפחות 30 יום מראש על פרישתו מחברות בעמותה.
ב. במות חבר;
ג. הורשע בעבירה שיש עמה קלון, וההנהלה של העמותה החליטה כי הדבר מצדיק הפסקת חברותו בעמותה.
ד. חדל מחברותו בעמותה לפי החלטת האסיפה הכללית של העמותה, ברוב של 75% לפחות מחברי העמותה המשתתפים באסיפה, ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפני האסיפה הכללית ולאחר שהותרה על ידי ההנהלה ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
)3( לא שילם את התשלום השנתי הקבוע לעמותה בתקופה של 6 חודשים ממועד התשלום שנקבע, ועל אף שתי התראות בכתב מאת יו"ר העמותה או מנהלה.
6.5 חבר בעמותה שחברותו הופסקה לפי סעיף 6.4)ד()3( – יהא חייב לשאת בכל ההתחייבויות הכספיות כלפי העמותה בגין תקופות קודמות וכן במסגרת התקציב השנתי או החצי שנתי שאושר עפ"י המקובל בעמותה או עפ"י החלטות שנתקבלו ע"י ההנהלה עובר לפרישתו. פקיעת החברות בעמותה מכל סיבה שהיא אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
6.6 אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש להנהלה בקשה לפי טופס נספח א'.
6.7 חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר להנהלה אולועדת הביקורת או לכל מוסד אחר של העמותה. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה. זכות הבחירה תוקנה אך ורק לחבר שעמד בכל הדרישות הכספיות הנדרשות ממנו עד למועד הבחירות.
6.8 הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
6.9 כל חבר יהיה רשאי לפנות באמצעות נציגו למזכירות העמותה בעניינים מקצועיים ולקבל סיוע בהסברה, ידיעות וייעוץ; אם העמותה תעסיק יועץ משפטי קבוע רשאי החבר להיוועץ בו בתנאים שיקבעו על ידי המוסדות הממונים על העסקתו.
6.10 העמותה תנהל כרטסת מעודכנת של חברים ותעניק לחבריה תעודת חבר בעמותה.
6.11 חובות החבר:
א. לשלם מס חבר ותשלומים אחרים כפי שיקבעו באסיפה הכללית.
ב. לקיים את תקנון העמותה והחלטות מוסדותיה.
ג. להשתתף באסיפות העמותה ומוסדותיה שלהן ייבחר.

7. עמית בעמותה
7.1 כל מי שחפץ להצטרף כעמית לעמותה והינו בעל עניין בתחום האקוסטיקה וימלא טופס בקשה להצטרפות כעמית )נספח א'(. 7.2 עמית
א. ישלם מיסי חברות לפי שיקבע ויאושר באסיפה הכללית.
ב. זכאי ליהנות משירותי האינפורמציה של העמותה.
ג. רשאי להשתתף באסיפות כלליות במעמד צופה בלבד.
ד. אינו רשאי להצביע באסיפה כללית.
ה. אינו רשאי להיבחר למוסדות העמותה.

8. יושב ראש העמותה ומזכיר העמותה והגזבר
8.1 יו"ר העמותה, מזכיר וגזבר ייבחרו לתפקידם ע"י האסיפה הכללית ויהיו חלק מהועד המנהל/הנהלת העמותה. 8.2 יו"ר העמותה,המזכיר והגזבר יחדלו מלשמש בתפקידם באחת מאלו:
א. נפטר
ב. נבצר ממנו למלא את תפקידו.
ג. פרש.
ד. הועבר מתפקידו בהחלטה ברוב רגיל של האסיפה הכללית.
ה. חברותו בעמותה נפסקה עקב אחת הנסיבות המפורטות בסעיף 6.4.
8.3 חדל יו"ר העמותה ו/או המזכיר ו/או הגזבר מלשמש בתפקידם בעמותה תבחר הנהלה ביו"ר ו/או מזכיר ו/או גזבר לפי העניין, אחר לעמותה מבין חבריה. 8.4 יו"ר העמותה ישמש כיו"ר בישיבת הנהלה והאסיפה הכללית. לא הגיע היו"ר לישיבה – יקבעו החברים הנוכחים יו"ר אחר במקומו לאותה ישיבה.

9. ניהול, ביקורת וייעוץ משפטי
9.1 ההנהלה רשאית למנות מנהל חיצוני לעמותה וכן צוות ניהולי ותפעולי, לפי הדרוש, תקבע את שכרם. מנהל העמותה החיצוני לא יכהן כחבר בהנהלה.
9.2 האסיפה הכללית תקבע, מעת לעת, את ועדת הביקורת של העמותה או רואה חשבון שימונה לצורך ביקורת החשבונות וניהול הכספים של העמותה )בתקנון זה "המבקר"(. 9.3 ועדת הביקורת או המבקר יגישו לאישורם של מוסדות העמותה מאזן שנתי מבוקר וכן דוחו"ת תקופתיים, ככל שיידרש. תנאי ההתקשרות עם המבקר ייקבעו ע"י ההנהלה. 9.4 ההנהלה תקבע יועץ משפטי לעמותה, לפי הצורך ותקבע את תנאי העסקתו.

10. נכסים והכנסות
10.1 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. העמותה תשקיע את כל תקבוליה במימון פעולותיה ולא תחלק בין חבריה רווחים או טובות הנאה כלשהן. 10.2 במידה והופקו רווחים הם ינוצלו אך ורק למטרות העמותה כמוצהר המיוחד לאור סעיף 4 לפקודת החברות.
10.3 במידה ויתקבלו תשלומים או כל תמורה אחרת עבור שירותי העמותה, ערכם או גובהם לא יעלה על מחיר העלות של אותם שירותים כולל תקורה.
10.4 הכנסות העמותה תהיינה מהמקורות הבאים:
א. דמי חבר.
ב. דמי כניסה לעמותה.
ג. תרומות ומגביות שונות מחברים ולא חברים, יחידים או חברות, עמותות, גופים ומוסדות פרטיים או ציבוריים וממשלתיים.
ד. מירושה, עזבונות, הקדשות, מתנות, הקצבות והענקות מכל מקור הכנסה אחר הדומה לנ"ל.
ה. הכנסות מהפעלת מתקני העמותה.
ו. הענקות בחיים מכל אדם אוהד בארץ או מחוצה לה, יצירת קרנות לאיסוף כספים והלוואות כספים לתקופה קצרה או ארוכה.
ז. השכרה לכל תקופה על פי שיקול דעת הנהלת העמותה של כל נכס, ציוד או מתקן בתמורה לשם מימון פעילות העמותה.
למען הספר ספק, מובהר בזה, כי מתן המענקים והתרומות לא יקנו לתורמים כל זכויות בעמותה. 10.5 דמי חבר ישולמו ע"י חברי ועמיתי העמותה לפי קביעת האסיפה הכללית
10.6 דמי הרשמה לעמותה ישולמו לפי הסכום שייקבע ע"י האסיפה הכללית.

11. פירוק
11.1 במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעו בסעיף 9)ב( לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.
11.2 בהזמנה לאסיפה כללית לפירוק העמותה, יצוין הנושא באופן בולט בסדר היום לאותה אסיפה; הזמנה לאסיפה זו, תישלח לפחות 30 יום לפני מועד כינוס האסיפה. החלטה לפירוק טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה ותחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה זולת אם נקבע בהחלטה מועד מאוחר יותר. לצורך כך,
כפי שיפורט להלן, לחתום על הנדרש, בצירוף חותמת העמותה, ובלבד שידווחו על כך ליו"ר ההנהלה מיד עם שובו.

12.2 בכפוף לאמור להלן בס"ק 12.3 – ההנהלה רשאית למנות כבעל זכות חתימה כל מי שהוא חבר בעמותה ו/או חבר בהנהלה.
12.3 נקבע מנהל לעמותה – תהא זכות חתימה למנהל העמותה יחד עם חבר נוסף בהנהלה או חברים נוספים כפי שייקבע ע"י ההנהלה כאמור בס"ק 12.2.
12.4 חתימת בעלי זכות החתימה בעמותה בצרוף חותמת העמותה יחייבו ויזכו את העמותה לכל דבר ועניין.
12.5 על מכתבים ומסמכים רגילים יחתום יו"ר הנהלת העמותה, או מי שהנהלת העמותה, ו/או יו"ר הנהלת העמותה הסמיכו אותו לחתום בשם העמותה בנושא מסויים הנוגע לטיפולו, וכל זאת בצירוף חותמת העמותה.

13. שונות
13.1 כל אסיפה או ישיבה של מוסד בעמותה תיערך בדלתיים פתוחות וכל חבר בעמותה או עמית יהא רשאי להיות נוכח בה. אולם, אם באסיפה, או ישיבה, או בהמשכה, יודיע היו"ר כי האסיפה/ישיבה היא "סגורה", ישתתפו בה רק חברי העמותה.
13.2 תקנון זה כולל התחייבויות והוראות אשר כל חבר בעמותה חייב למלא אחריהן. אי ידיעת סעיפי התקנון איננה משחררת את החבר מהחובה לקיים את ההוראות והתקנות
הכלולות בתקנון זה.
13.3 הזמנה, דרישה, התרעה והודעה אחרת של העמותה לחבר, יינתנו לו בכתב, שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רשום אל המען שמופיע בפנקס החברים. לפי בקשת החבר, בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים, ו/או שמות הבעלים.
13.4 בתקנות אלה, היחיד כולל את הרבים, הזכר את הנקבה וההפך. בכל מקום שבתקנון זה מוזכר מוסד או תפקיד כלשהו, בלי הגדרה מדויקת, פירושו המוסד ו/או התפקיד של העמותה, הכל לפי העניין והקשר הדברים.
13.5 במקרה של ספק במונחים או בביטויים, חלות הוראות פקודת הפרשנות ]נוסח חדש[ וחוק הפרשנות, התשמ"א – 1981.

14. יישוב סכסוכים
14.1 כל הסכסוכים וחילוקי הדעות אשר יתגלעו בין החברים או בין חברים לשעבר, בינם לבין עצמם, ימסרו להכרעה של ועדה שתקום לצורך העניין )להלן "הועדה"(.
14.2 כל הסכסוכים וחלוקי הדעות אשר קשורים במישרין, או בעקיפין לעסקי העמותה ואשר יתגלעו בין החברים, או בין חברים לשעבר לבין העמותה, הנהלת העמותה, או שאר רשויותיה, תימסר ההכרעה לבורר דן יחיד )להלן "הבורר"(.
14.3 הבורר ימונה על ידי הצדדים בהסכמה הדדית; לא מונה בורר תוך 14 יום על פי דרישת אחד הצדדים, ימונה רשם העמותות כבורר בין הצדדים.
14.4 הבורר שמונה כאמור בסעיף 14.3 לעיל, יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך, ויפסוק על פי מיטב שיפוטי, בהתאם לחומר שיוצג בפניו, מבלי להיות קשור בדין המהותי, בדיני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט.
14.5 למרות האמור לעיל, רשאית הנהלת העמותה, לפי שיקול דעתה המוחלט, להגיש תביעות משפטיות ולתבוע מחברים או מחברים לשעבר, כספים המגיעים לעמותה. למען הספר ספק, מובהר בזה כי הוראות סעיף 14 לתקנון, לא יחולו על נתבעים מכוח סעיף זה, ונתבעים כאמור לא יהיו רשאים להתגונן בפני תביעה בטענה של קיום הסכם בוררות מכח סעיף 14 לתקנון.

15. נספח: טופס בקשת הצטרפות לעמותה